eDocument | Registrar | MIS  
 
Hide Home   Login    
 

 
Document search :สืบค้นเอกสาร
คำสำคัญ:
 

รายการที่ 1 - 10 จากผลการค้นหาทั้งหมด 68 รายการ
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธ๊การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 10 กันยายน 2551
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 10 กันยายน 2551
3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 10 กันยายน 2551
4.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 10 กันยายน 2551
5.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 10 กันยายน 2551
6.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 10 กันยายน 2551
7.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 10 กันยายน 2551
8.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 10 กันยายน 2551
9.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
10.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธการีพิจารณาแต่งตั่งพนักงานในมหาวิทยาลัยในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551

หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป


 
  Dhonburi Rajabhat University
Send Email to : mis@dru.ac.th
Go to Top