eDocument | Registrar | MIS  
 
Hide Home   Login    
 

 
Document search :สืบค้นเอกสาร
คำสำคัญ:
 

รายการที่ 31 - 40 จากผลการค้นหาทั้งหมด 68 รายการ
31.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
32.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
33.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
34.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
35.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
36.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
37.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
38.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
39.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
40.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551

หน้าที่: ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป


 
  Dhonburi Rajabhat University
Send Email to : mis@dru.ac.th
Go to Top