eDocument | Registrar | MIS  
 
Hide Home   Login    
 

 
Document search :สืบค้นเอกสาร
คำสำคัญ:
 

รายการที่ 61 - 68 จากผลการค้นหาทั้งหมด 68 รายการ
61.แผ่นพับการขอใช้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การขอทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 3 กันยายน 2551
62.แผ่นพับการขอใช้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงานภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 3 กันยายน 2551
63.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยให้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 30 สิงหาคม 2551
64.ระเบียบว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ. 2535
ระเบียบว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ. 2535
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 11 กรกฏาคม 2551
65.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2547
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจะปี 2547 (1 มิถุนายน 2547 - 31 พฤษภาคม 2548) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา; ประกาศวันที่: 11 กรกฏาคม 2548
66.รายงานการประเมินตัวเอง ประจำปีการศึกษา 2546
รายงานการประเมินตัวเอง ประจำปีการศึกษา 2546 (1 มิถุนายน 2546 - 31 พฤษภาคม 2547)
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา; ประกาศวันที่: 11 กรกฏาคม 2548
67.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 1 มกราคม 2548
68.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 1 มกราคม 2548

หน้าที่: ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7


 
  Dhonburi Rajabhat University
Send Email to : mis@dru.ac.th
Go to Top