eDocument | Registrar | MIS  
 
Hide Home   Login    
 

 
Document search :สืบค้นเอกสาร
คำสำคัญ:
 

รายการที่ 51 - 60 จากผลการค้นหาทั้งหมด 68 รายการ
51.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้บรรยายพิเศษแก่นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
52.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้จากโครงการเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
53.ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจ้างเหมารถยนต์ใช้บริการโดยสาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
54.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 4 กันยายน 2551
55.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 4 กันยายน 2551
56.ข้อปฏิบัติ สำหรับข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ข้อปฏิบัติ สำหรับข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 3 กันยายน 2551
57.คำแนะนำ สำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
คำแนะนำ สำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 3 กันยายน 2551
58.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 3 กันยายน 2551
59.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 3 กันยายน 2551
60.แผ่นพับการขอใช้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานการเจ้าหน้าที่; ประกาศวันที่: 3 กันยายน 2551

หน้าที่: ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป


 
  Dhonburi Rajabhat University
Send Email to : mis@dru.ac.th
Go to Top