eDocument | Registrar | MIS  
 
Hide Home   Login    
 

 
Document search :สืบค้นเอกสาร
คำสำคัญ:
 

รายการที่ 11 - 20 จากผลการค้นหาทั้งหมด 68 รายการ
11.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยคณะกรรมการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
12.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
13.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
14.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
15.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
16.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
17.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
18.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
19.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
20.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภท: เอกสาร; หน่วยงาน: งานนิติการ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551

หน้าที่: ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป


 
  Dhonburi Rajabhat University
Send Email to : mis@dru.ac.th
Go to Top