eDocument | Registrar | MIS  
 
Hide Home   Login    

Login
Login click here
 

 
Welcome to MIS / ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ MIS

Sections & Services
สืบค้นเอกสาร
เรียกดูหรือ Download เอกสาร เช่น ระเบียบแบบฟอร์ม ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้คำสำคัญในการค้นหา
 
สืบค้นข้อมูลบุคลากร
สืบค้นข้อมูลบุคลากร
 
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 

Notice & News - 21 item(s)
1.ข่าวประกวดราคาที่นี่
ข่าวประกวดราคา ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 26 มกราคม 2554
2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการเข้าร่วมมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 25 มกราคม 2554
3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 4 พฤศจิกายน 2553
4.ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 4 พฤศจิกายน 2553
5.ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 4 พฤศจิกายน 2553
6.ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 4 พฤศจิกายน 2553
7.ทำเนียบองค์กร ชมรม ด้านผุ้สูงอายุ พ.ศ.2553
ทำเนียบองค์กร ชมรม ด้านผุ้สูงอายุ พ.ศ.2553 กรุงเทพฯ และภาคต่างๆ
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 3 พฤศจิกายน 2553
8.กฎกระทรวง
กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
9.ประกาศกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๙
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
10.พระราชบัญญัตการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัตการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
ประเภท: สาธารณะ; ประกาศวันที่: 5 กันยายน 2551
 
  Dhonburi Rajabhat University
Send Email to : mis@dru.ac.th
Go to Top